VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY M PROMOTION s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy M Promotion s.r.o., Pribišova 39, Bratislava, IČO 45913561

2. PREDMET PLNENIA

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru – reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, e-mailom na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom:

Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov a dohodnutú cenu. V objednávke  vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Tieto údaje slúžia pre vystavenie správnych daňových dokladov, ako sú faktúry. V prípade , že kupujúci stornuje svoju objednávku, je povinný tak urobiť pred zahájením výroby, v opačnom prípade je nutné uhradiť náklady vzniknuté pri tomto procese.

4. CENA

Ceny sa stanovujú individuálne pre každého klienta s ohľadom na jeho požiadavky. Ceny uvedené na webe sú čisto len informačné, neslúžia na predaj formou e-shopu. Všetky ceny sú vždy uvedené bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.

5. GRAFIKA A POTLAČ

Cena prípravy tlače je stanovená individuálne a je vždy zahrnutá v kompletnej cene produktu. Pokiaľ Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo (ako pre vyrezanie do fólie) spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná podľa dohody

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota tovaru z bežného katalógu bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho, je 3-5 pracovných dní od objednávky. Dodacia lehota akéhokoľvek iného nekatalógového tovaru, vyrábaného na mieru s potlačou loga je individuálna, podľa predmetu objednania a pri jednotlivých produktoch je orientačne uvedená priamo na webe. Zvyčajne ide o dobu 10 - 12 pracovných dní, od potvrdenia grafiky potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim, alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Pri doručení tovaru mimo BA je účtovaná cena dopravy, podľa množstva tovaru a dohody s klientom. Táto cena je zarátaná do ceny tovaru a klient s ňou súhlasí pri objednaní tovaru. Pri dodaní tovaru v rámci BA sa poplatok za dopravu neúčtuje.

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru, prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou na faktúru, prevodom na účet predávajúceho. Platba na dobierku, alebo v hotovosti nie je možná. Pri zákazkách realizovaných na mieru, kde nie je možné vyrobený tovar použiť na ďalší predaj v prípade odstúpenia od zákazky, je Kupujúci povinný uhradiť zálohovú faktúru v dohodnutej výške, až potom sa objednávka zrealizuje. V prípade neuhradenia dohodnutej zálohovej predplatby, Predávajúci nie je povinný zákazku zrealizovať.

8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A NÁHRADY ŠKODY

Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia predávajúci negarantuje žiadne špecifické vlastnosti tovaru.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) vady a poškodenia, alebo vady množstva pri dodaní alebo odbere tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu – prevzaté s výhradou ( poškodené, premočené, otvorené, rozbité vo vnútri...) a oznámiť Predávajúcemu tieto vady na tovare okamžite, najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru. Neskôr uplatnené vady, ktoré boli zjavné už pri prevzatí tovaru Predávajúci nie je povinný uznať. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol potlačený Kupujúcim alebo jeho subdodávateľmi. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.
Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.